Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke op welke wijze dan ook worden gesloten tussen de besloten vennootschap Uitgeverij Arti B.V. (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72770244, hierna: “Arti”) en consumenten (verder: “de Consument”).

1.2 Aan Arti komt te allen tijde het recht toe de algemene voorwaarden te wijzigen.

1.3 Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Arti en de Consument. Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of anderzijds niet bindend wordt bevonden, zullen Partijen de betreffende bepaling(en) vervangen voor geldige bepalingen welke zo dicht mogelijk liggen bij de bedoeling van de niet bindende bepaling. Indien een of meerdere bepalingen nietig of anderszins niet bindend zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2. Abonnement

2.1 Indien de Consument zich abonneert op een of meerdere door Arti uitgegeven tijdschriften, begint het abonnement te lopen met ingang van het eerstvolgende nummer dat verschijnt. Eerdere of actuele uitgaves kunnen tegen betaling worden nabesteld.

2.2 Arti is te allen tijde bevoegd de uitgave van een tijdschrift te staken of stop te zetten. In een voorkomend geval zal Arti het reeds vooruitbetaalde abonnementsgeld (pro rato) restitueren.

2.3 Aanbiedingen, zoals kortingen of welkomstgeschenken, zijn alleen geldig indien de Consument in de afgelopen twaalf maanden geen abonnement heeft gehad op een of meerdere tijdschriften die door Arti worden uitgegeven.

2.4 Arti streeft ernaar de welkomstgeschenken binnen zes weken af te leveren bij de Consument, doch kan nooit aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van een te late levering van een welkomstgeschenk. Eventuele gebreken aan een welkomstgeschenk dienen binnen twee weken schriftelijk bij Arti te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het geschenk geacht wordt te voldoen. Indien een welkomstgeschenk niet meer leverbaar is, heeft de Consument het recht een ander geschenk uit te kiezen.

3. Beëindiging abonnement

3.1 Tenzij anders overeengekomen heeft een abonnement een looptijd van één jaar. Gedurende de afgesproken duur van het abonnement kan het abonnement door de Consument niet worden beëindigd. Na ommekomst van de hiervoor bedoelde termijn wordt het abonnement voor onbepaalde tijd voortgezet, waarbij de Consument het abonnement met in acht name van hetgeen hierna is bepaald kan opzeggen. 3.2 Een abonnement kan na ommekomst van de in artikel

3.1 van de algemene voorwaarden bedoelde termijn van één jaar door de Consument worden opgezegd met in acht name van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

4. Betaling en prijzen

4.1 Betaling van een abonnement dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode van één jaar te geschieden. Betaling geschiedt per automatische incasso. Bij het aangaan van een abonnement machtigt de Consument Arti om het factuurbedrag van de rekening af te schrijven, welke machtiging ook geldt voor eventuele opvolgende periodes. Indien Arti vanwege enige reden (zoals het ontbreken van de hiervoor bedoelde machtiging) op een andere wijze het factuurbedrag moet incasseren, mag Arti daarvoor een bedrag ad € 10,- per incasso bij de Consument in rekening brengen. Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt, heeft Arti het recht om verdere levering op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden.

4.2 Arti is te allen tijde gerechtigd de abonnementsprijzen te wijzigen. De actuele abonnementsprijzen treft de Consument aan op de website(s) van Arti en/of in de Colofon van de verschillende tijdschriften. Wijziging van de abonnementsprijzen geschiedt niet eerder dan wanneer dit minstens vier weken van tevoren is aangekondigd in het tijdschrift en/of op de website.

4.3 Betaling van losse bestellingen (tijdschrift of andere zaken) dient te geschieden uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de factuur door de Consument.

4.4 Indien betaling niet, niet tijdig of niet volledig geschiedt, komen eventuele buitengerechtelijke incassokosten en de administratiekosten (€ 25,-) voor rekening van de Consument.

5. Levering en eigendom

5.1 Bezorging geschiedt door aflevering van de zaak (tijdschrift of anders) op het door de Consument opgegeven adres. Zodra de zaak bij de Consument is afgeleverd, gaat het risico over op de Consument.

5.2 Een adreswijziging dient uiterlijk drie weken voor de verhuisdatum te worden doorgegeven aan Arti. De gevolgen van het niet (tijdig) doorgeven van een adreswijziging komen voor rekening en risico van de Consument.

5.3 Pas nadat alle facturen van Arti door de Consument zijn betaald gaat de eigendom van de afgeleverde zaken over op de Consument.

5.4 Rechten van intellectueel eigendom blijven altijd eigendom van Arti en/of de maker van een werk. Het is de Consument niet toegestaan om met rechten van intellectueel eigendom beschermde werken te dupliceren, aan te passen of te verspreiden, dan wel op enige andere wijze dan ook inbreuk te maken op enig recht van intellectueel eigendom. Indien de Consument dit zonder schriftelijke toestemming van Arti toch doet, verbeurt de Consument een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd het recht van Arti om nakoming en/of de daadwerkelijk geleden schade te vorderen indien deze schade hoger is.

6. Herroepingsrecht

6.1 De Consument heeft een herroepingsrecht overeenkomstig artikel 6:230o BW. De Consument heeft het hiervoor bedoelde herroepingsrecht niet indien er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6:230p BW.

7. Privacy

7.1 Arti is verplicht alle geldende wetten en regelgeving omtrent privacy (zoals de AVG) correct na te komen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Arti is slechts aansprakelijk voor enige vorm van schade indien dit uit de wet voortvloeit. Arti is in ieder geval niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste informatie welke is gepubliceerd in een of meerdere door Arti uitgegeven tijdschriften.

8.2 De aansprakelijkheid van Arti is in alle gevallen beperkt tot maximaal € 10.000,-.

9. Geschillen en klachten

9.1 De Consument dient eventuele klachten en geschillen zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken na het ontstaan daarvan, bij Arti te melden. Partijen zullen proberen klachten en geschillen eerst in onderling overleg op te lossen.

9.2 Indien het hiervoor bedoelde overleg niet leidt tot een gewenst resultaat, staat het partijen vrij om een geschil voor te leggen aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar (zulks met uitsluiting van andere rechtbanken).

Uitgeverij Arti B.V.
Alexander Flemingstraat 13 (1821 BK) Alkmaar
KVK: 72770244
Versie 1.0 – 2018
Telefoonnummer: 072-5117506
E-mail: info@uitgeverijarti.nl

Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief

* VereistUitgeverij Arti gebruikt de gegevens die je op dit formulier verstrekt om je nieuwsbrieven van Atelier Magazine toe te sturen. Laat ons weten op welke manieren je van ons zou willen horen:

Je kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link "meld je af voor deze nieuwsbrief" te klikken in de voettekst van elke e-mail die je van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@uitgeverijarti.nl. We zullen je gegevens met respect behandelen. Bezoek www.ateliermagazine.nl voor meer informatie over ons privacybeleid. Door hieronder te klikken, stem je ermee in dat wij je gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u in te schrijven, erkent u dat uw informatie wordt overgebracht naar Mailchimp voor verwerking. Lees hier meer over de privacypraktijken van Mailchimp.